Effekten af traditionelle læringsformer

For ca. 3 år siden besluttede CFN People (nu BlueHat) at gennemføre en undersøgelse af effekten af en række kurser. Kurserne var baseret på forskellige best practices og traditionel undervisning med et antal moduler, hvor instruktøren gennemgik teorien understøttet af PowerPoint slides, eksempler samt papirbaserede opgaver.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne ved afslutningen af kurserne var fornemme. På en skala fra 0 til 5, hvor 5 var det bedste, lå den gennemsnitlige score på 4,6 på fagligt indhold og udbytte. Deltagerne fandt kurserne relevante, interessante og ønskede at implementere principperne i egen organisation. Men en rundspørge hos tidligere deltagere og deres ledere seks til tolv måneder efter kurserne var nedslående. Mindre end 10% af de tidligere kursusdeltagere havde omsat væsentlige dele af teorien til praksis.

Dokument1

Traditionelle læringsformer kontra simulationsbaseret læring

At spille guitar, at spille fodbold, at styre et projekt eller at løse komplicerede problemstillinger har alle det til fælles, at de er praktiske færdigheder. Praktiske færdigheder kan ikke læres ved hjælp af PowerPoint præsentationer. Hvis du ønsker at blive god til en praktisk færdighed, så kræver det øvelse, feedback og mange gentagelser.
Mange vil påstå, at der trænes rigeligt i dagligdagen, men det er faktisk ikke tilfældet. Dagligdagen er det samme som kampe og stævner indenfor sport. Og her er der evidens for, at kampe kun skaber forsvindende små forbedringer. Reelle forbedringer skabes under træning – og vel at mærke under realistiske forhold.
Når vi skal lære en praktisk færdighed, så har vi behov for realistiske, udfordrende og interaktive oplevelser, som motiverer og aktivt engagerer os i læringsprocessen. Det er her, at anvendelsen af simulation kommer ind i billedet.
Simulation er en teknik, som introducerer en realistisk, om end kunstig, verden under kontrollerede forhold. Simulation er ikke en ny teknik, men noget som bl.a. ingeniører og designere længe har anvendt til at simulere konsekvenser i forbindelse med f.eks. at reducere udgifter, minimere vægtmasse, og gøre produkter hurtigere færdig.
Simulationsbaseret læring introducerer os for scenarier, som vi skal forholde os til og løse. Den trækker os ind i en virtuel verden, som ser ud og føles velkendt og relevant. Det er motiverende, fordi vi hurtigt kan se og forstå sammenhængen mellem læringsoplevelsen og vores daglige arbejde. Jo tættere oplevelsen i den simulerede verden er på den virkelige verden, jo lettere bliver det for os at overføre det, som vi har praktiseret i simulatoren til vores daglige arbejde.
I Simulationsbaseret læring arbejder vi mod et mål ved at træffe beslutninger, udføre handlinger og opleve konsekvenserne af disse handlinger undervejs. Vi begår fejl i et risikofrit miljø, vi eksperimenterer, og vi lærer at praktisere den bedste måde at gøre tingene på. Det holder os engagerede at praktisere adfærd og tankeprocesser, som vi efterfølgende nemt kan overføre fra det simulerede miljø til den virkelige verden.
Desuden tillader simulationsbaseret læring at introducere kritiske hændelser, som det ikke er muligt at gøre i det virkelige liv.
I modsætning hertil finder vi de traditionelle og passive læringsformer, hvor vi vurderes på vores erindring om det, vi blev fortalt. Selvom vi husker lektionens fakta, så bliver vore færdigheder ikke afprøvede.
Det kræver derfor en efterspørgsel, som der ofte ikke er til stede, samt refleksion og træning, som vi normalt ikke har tid til. Vi kender alle til, at vi efter et kursus vender tilbage til dagligdagens opgaver, som oven i købet har hobet sig op, mens vi har været væk, og derfor bliver teorien aldrig omsat til praksis, og en investering i kompetenceudvikling er spildt.
Herudover kan selv de mest omfattende uddannelsesprogrammer og kursusmaterialer ikke tage højde for alle de udfordringer, som vi møder i den virkelige verden. Men i simulationsbaseret læring lærer vi ikke kun fakta, men også det underliggende hvordan og hvorfor. Denne forståelse for de dybere og mere abstrakte principper forbereder os på at praktisere effektivt og konsekvent – selv i nye og uventede situationer.
Det er således muligt at opnå bedre resultater med markant mindre teori og færre eksempler ved at fokusere på de essentielle principper, og herefter lade deltagerne opleve konsekvenserne i et miljø, hvor det er risikofrit at fejle.

Dokument2

Omstrukturering

Med den nye viden besluttede CFN People at omstrukturere kurserne således:

  • Tiden, der blev anvendt til teori og omfanget af teorien, blev reduceret til en femtedel, så kun de essentielle principper blev gennemgået.
  • Anvendelsen af præsentation-slides blev reduceret til tæt på nul.
  • Deltagernes kursusmapper på flere hundrede sider blev erstattet med praktiske tjeklister.
  • Simulationsbaseret læring blev introduceret i form af en simulator fra sim4people, således at deltagerne i løbet af 2 dage anvendte ca. 80% af tiden på kurset til at løse 12 – 15 realistiske scenarier baseret på virkelige hændelser.
  • Instruktørens rolle blev ændret fra primært at docere teori og eksempler til nu at coache og give feedback.

Et kursus begynder nu med en såkaldt ’Discovery’-simulationsøvelse, hvor deltagerne kastes ud i en problemstilling uden forudgående undervisning og træning, og som de skal løse på tid. Discovery-simulationsøvelsen har til formål at teste deltagernes udgangspunkt samt at gøre deltagerne bevidste om, hvordan de aktuelt løser sådanne problemstillinger. Her bekræfter målingerne de føromtalte tilbagemeldinger fra deltagerne om hvor svært, det er at omsætte teori til praksis. Med data fra mere end 1.500 deltagere, hvoraf 12% af deltagerne havde gennemført et forudgående traditionelt kursus i emnet, viste det sig, at de ikke klarede sig væsentligt bedre end dem, som ikke havde gennemført et forudgående kursus.
Det er min vurdering, at noget tilsvarende gør sig gældende inden for mange andre områder, hvor man anvender traditionelle læringsmetoder til at lære deltagerne at tænke og handle anderledes på virkelige udfordringer.
Under den efterfølgende simulationsbaserede træning viser resultaterne, hvordan grupper bliver bedre og bedre til at løse udfordringerne. Både løsningstiden, og antallet af fejl der begås under vejs, falder.
De mange gentagelser er i den forbindelse afgørende for indlæringen for at fortrænge gamle vaner, så medarbejderne, når de vender tilbage til dagligdagens udfordringer, fortsætter med at praktisere det, som de gjorde under simulationsøvelserne.

Resultat

De efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne og virksomhederne understøtter resultaterne fra simulationstræningen.
For Vodafone IT Operations i Tyskland og Siemens Healthcare har overgangen fra at anvende traditionelle læringsmetoder til i langt højere grad at anvende simulationsbaseret læring skabt markante forbedringer. Således er der målt 15 – 20% forbedringer på effektmålinger, som vurderes at være en direkte konsekvens af den ændrede læringsform.

Ref.: Game-Based Learning: What it is, Why it Works, and Where it’s Going by Jessica Trybus, CEO of Etcetera Edutainment.