Om Os

effektivitet.dk’s formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, møder, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og vores hjemmeside.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

1948
Dansk Rationaliserings Forening stiftes
Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer: Ingeniør Brenting (formand) Kontorchef Gytkjær (næstformand) Civilingeniør Westh (sekretær) Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer) Ingeniør Rosvale Ingeniør Kiær Nielsen Civilingingeniør Biel-Nielsen Cand. polit. Holger Eriksen Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.
1952
Automatiseringsbølgen kom
Senere kom automatiseringsbølgen, og nu var opmærksomheden rettet mod rigtigt valg af produktionsudstyr og den dertil hørende arbejdsforberedelse. Det var i den periode, hvor større virksomheder etablerede specielle afdelinger til forberedelse og gennemførelse af investeringer. Kravene til medarbejdernes viden ændrede sig naturligvis tilsvarende, og Dansk Rationaliserings Forening fulgte med.
1972
Rationelle arbejdsgange
Efterhånden som betydningen af rationelle arbejdsgange i de administrative processer blev erkendt blev disse indlemmet i Dansk Rastionaliserings Forenings arbejdsfelt.
1993
APICS
Dansk Rationaliserings Forening siden 1993 været ansvarlig for den internationale APICS/CPIM-uddannelse i Danmark.
2009
Nyt navn
På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet, at foreningen skal hedder effektivitet.dk.
2019
2019
Den vigtigste udfordring er nu evnen til at indpasse sig i den globale sammenhæng, som virksomhederne skal fungere i. Det stiller krav om et højt uddannelsesniveau hos medarbejderne, empowerment af disse på alle niveauer, og ikke mindst evnen til at arbejde tværfagligt i teams.

effektivitet.dk har i dag mere end 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer. effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed. Du kan se foreningens vedtægter, med de ændringer der blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 11. maj 2017, her: VEDTÆGTER for effektivitet.dk § 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er effektivitet.dk, og dens hjemsted er København. § 2. Mission Vi skaber et fundament for faglig udvikling og networking gennem formidling af viden i ud-dannelser, netværksgrupper, publiceringer og faglige fora. § 3. Medlemmer Foreningen er et tværfagligt forum for personer, der - uanset teoretisk eller praktisk baggrund beskæftiger sig med effektivisering, produktionsudvikling eller -ledelse eller har aktiv interesse herfor. Som medlemmer kan foreningen optage: A. Virksomheder, institutioner eller organisationer o.lign. med interesse for foreningens arbej-de; betegnes som firmamedlemmer. Et sådant medlemskab gælder for alle med¬ar-bejdere i den pågældende virksomhed. B. Personer, som er interesserede i at deltage i foreningens arbejde; betegnes som person-lige medlemmer. C. Fuldtidsstuderende, som er indskrevet ved danske eller udenlandske uddannelsesinstituti-oner betegnes som studerende. D. Ansatte ved udvalgte uddannelsessteder indenfor foreningens interesseområder betegnes som akademiske medlemmer. Hvert uddannelsessted kan have op til fem navngivne akademiske medlemmer. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med virkning fra udgangen af det på-gældende kalenderår. Studerende og akademiske medlemmer betragtes som udmeldte, når de forlader det pågældende uddannelsessted. Sletning kan af bestyrelsen foretages administrativt, dersom et medlem ikke betaler det op-krævede kontingent efter påkrav. Et medlem, som skønnes at modarbejde foreningens inte-resser, kan ekskluderes af generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de frem¬mødte. § 4. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen på hvilken hvert firmamedlem har 3 stemmer og hvert personlige medlem 1 stemme. Akademiske medlemmer har 1 stemme pr. uddannelsessted. Studerende har ikke stemmeret. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen senest 2 uger før generalfor-samlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske med post, via e-mail eller via medlemsbladet til alle registrerede medlemmer. Med indkaldelsen følger en oversigt over eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt even¬tuelle andre forslag med oplysning om, at forslagenes fulde tekst kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens sekretariat. Indkaldelsen skal endvidere indeholde dagsorden for general¬forsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Danmark (dog ikke Færøerne eller Grønland). Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være fremsendt, så de er foreningens sekretariat i hænde senest den foregående 31. januar. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller 5% af foreningens kontingentbetalende medlemmer fremsætter skriftligt krav (med dagsorden) herom, skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af kravet. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valg af formand, hvis denne er på valg. 5. Budget. 6. Eventuelt valg af interne revisorer, såfremt mindst 5 betalende medlemmer har fremsat begrundet ønske herom. 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 8. Eventuelt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Dog kræves til beslutning om ændring af foreningens love, beslutning om foreningens opløsning og an-vendelse af foreningens beholdne formue, at medlemmer er til stede, der repræsenterer mindst 20% af foreningens samlede stemmer og, at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Såfremt 20% af stemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 3/4’s majoritet blandt de tilstedeværende, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til ny generalforsamling til afholdelse senest 14 dage efter indkaldelsen, hvor for¬slaget kan vedtages med 3/4 majoritet, uanset antallet af fremmødte stemmer. Et medlem, der er forhindret i at overvære generalforsamlingen, kan udøve sin stem¬meret ved skriftlig fuldmagt til et andet tilstedeværende medlem eller ved en skriftlig stemme, afgivet i lukket kuvert til formanden, som afleverer sådanne skriftlige stemmer uåbnet til generalforsamlingens dirigent. Et enkelt medlem kan højst have fuldmagt fra 2 andre medlemmer. Foreningens medlemmer bemyndiger bestyrelsen – med bindende virkning for foreningen i forhold til tredjemand – til at: • Foretage tilvalg af binavne for foreningen, • Foretage adresseændringer for foreningen (ny hjemstedskommune), • Lave ændringer i formuleringen af foreningens mission samt til at ændre foreningens vedtægter i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen forpligter sig til at forelægge de foretagne vedtægtsændringer på foreningens næste ordinære generalforsamling. § 5. Bestyrelsen Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og varetager alle foreningens løben¬de forretninger. Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af indtil 14 medlemmer. Op til max to fra samme virksomhed kan vælges til bestyrelsen. Det tilstræbes at antallet af konsulenter ikke overstiger halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, så formanden og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår det ene år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer det andet år. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges til bestyrelsen, dersom de på forhånd skriftligt har givet tilsagn om ville lade sig vælge. Genvalg kan finde sted, idet formanden dog alene kan genvælges én gang. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastlægger selv sin forretningsorden og opgaveforde-lingen for de bestyrelsesmedlemmer, som ikke varetager posten som formand. Beslutningsdygtig er bestyrelsen, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Står stem¬¬merne lige, er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan udstede specifikke fuldmagter til specifikke formål samt udstede attestationsrettigheder. Et bestyrelsesmedlem, der som følge af sin erhvervsmæssige eller personlige interesse er inhabil i behandling af et spørgsmål, der forelægges bestyrelsen, skal forlade mødet, når spørgsmålet behandles, og kan ej heller afgive stemme herom. Det pågældende bestyrelsesmedlems stemme vil således ikke skulle medregnes ved opgørelse af de afgivne stemmer. § 6. Økonomi, regnskab og revision Foreningens økonomi baseres på medlemskontingenter, betaling for særskilte arrange¬ment-er, kurser og aktiviteter. Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Intet medlem kan gøre krav på foreningens midler. Det påhviler bestyrelsen stedse at føre en forsigtig økonomisk politik, herunder ikke at indgå aftaler, som forpligter foreningen med højere beløb end, hvad der svarer til foreningens til enhver tid værende likvide egenkapital. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget revisor, som skal være stats¬au-torise¬ret eller registreret. Revisor meddeler regnskabet påtegning om den udførte revision og indføjer eventuelle bemærkninger til regnskabet i en revisionsprotokol, som skal underskrives af bestyrelsens medlemmer. Kassereren forestår regnskabsføringen og udarbejder endeligt regnskab, som sammen med et budget forelægges generalforsamlingen. Revisorerne har ret og pligt til at foretage løbende revsion af bilag, bogholderi og regn¬skab. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal det af kassereren færdigbearbejdede regn¬skab forelægges revisorerne, som efter foretagen revision skal forsyne regnskabet med de nød-vendige påtegninger. Lovene er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i 1948 og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2017. _________________________ ________________ Lars Krogh Stine Høegh Formand Dirigent

Tilslut dig 2500+ eksperter som dig
Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!
“Der bliver mere og mere fokus på Supply Chain, så det er vigtigt, at vi, som Supply Chain specialter, er med til at sikre, at virksomheden træffer de rigtige beslutninger."
Mads Strandløv Nørgaard, Planning Specialist, Dako
“Vi deltagere gav vores bedste input til, hvordan Flügger kunne arbejde videre ud fra de gennemgået cases. Det var et super motiverende, givende netværksmøde."
Charlotte Guldmann, Novo Nordisk
70 års erfaring
+2500 medlemmer
Non-profit forening
Bliv medlem i Effektivitet.dk:

Læs vores persondatapolitik

70 års erfaring
+2500 medlemmer
Non-profit forening
Support: +45 7022 0004