Bæredygtighed er blevet et vigtigt emne for virksomheder og organisationer over hele verden.
Det handler om at tage ansvar for de påvirkninger, som virksomheder har på miljøet og samfundet, og at skabe en mere bæredygtig fremtid for alle. FN’s verdensmål er en vigtig ramme for arbejdet med bæredygtighed, og det kan være en stor udfordring at få det integreret på alle niveauer i en virksomhed. Men det kan lade sig gøre, hvis man har den rette tilgang og involverer medarbejderne i processen.

Bæredygtighed er et af samtidens største buzzwords, men hvad er bæredygtighed i virkeligheden, og hvad vil det sige at være en bæredygtig virksomhed?

 

Hvad er bæredygtighed?
Det var den såkaldte Brundtland-rapport fra 1987, der med ét slag gjorde begrebet bæredygtighed til en del af det globale ordforråd. Rapporten, ”Our Common Future”, der var udarbejdet af en FN-kommission, ledet af den norske statsminister Gro Harlem Brundtland, definerede bæredygtighed som:

”En udvikling, der opfylder nuværende generationers behov
uden at bringe fremtidens generationers muligheder for at møde deres behov i fare.”

Denne definition omfatter begreberne intra-generationel retfærdighed (dvs. at sikre retfærdighed mellem mennesker af samme generation) og inter-generationel retfærdighed (dvs. at sikre retfærdighed mellem den nuværende generation og den næste og den næste og så videre). Denne definition er bred og vag nok til, at den er blevet bredt accepteret.

Bæredygtighed handler om at tage hensyn til de tre dimensioner af bæredygtighed: miljømæssig, social og økonomisk. Det betyder, at man skal tage ansvar for de påvirkninger, som ens virksomhed har på miljøet, og samtidig tage hensyn til de sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Det kan være en udfordring, men det er vigtigt, at virksomheder tager dette ansvar, da det både kan have positive effekter på miljøet og samfundet og også kan have en positiv effekt på virksomhedens bundlinje.

Hvorfor er bæredygtighed vigtig?
Bæredygtighed er vigtigt af flere grunde. For det første kan virksomheder, der arbejder bæredygtigt, reducere deres påvirkning på miljøet, hvilket er afgørende for at tackle klimaændringer og sikre en mere bæredygtig fremtid. For det andet kan bæredygtighed bidrage til at øge virksomhedens konkurrenceevne, da stadig flere kunder og investorer efterspørger bæredygtige produkter og services. Endelig kan bæredygtighed også bidrage til at reducere virksomhedens omkostninger og risici og forbedre dens omdømme og brandværdi.

Det er her, at Environmental, Social, and Governance (ESG) kriterier kommer ind i billedet. ESG-kriterier er en måde at måle virksomhedens præstation inden for bæredygtighed på, og de inkluderer faktorer som CO2-udledning, affaldshåndtering, medarbejderrettigheder, mangfoldighed og inklusion og økonomisk ansvarlighed.

CO2-udledning er en af de mest centrale faktorer i ESG-kriterierne. Virksomheder skal være opmærksomme på deres CO2-udledning og tage skridt til at reducere den. Det kan betyde investering i vedvarende energi, reduktion af energiforbruget i bygninger, øget bæredygtig transport og mindre affald og vandforbrug.

Udover CO2-udledning er social ansvarlighed også en vigtig faktor i ESG-kriterierne. Virksomheder bør overveje, hvordan deres aktiviteter påvirker deres medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet. Det kan betyde at tilbyde fair arbejdsvilkår og lønninger, fremme mangfoldighed og inklusion, og støtte lokalsamfundet gennem initiativer som velgørenhedsarbejde og samarbejde med lokale virksomheder.

Endelig er governance også en vigtig faktor i ESG-kriterierne. Det betyder, at virksomheder skal have en stærk ledelse og en god styring for at sikre, at man handler ansvarligt og pålideligt. Det kan omfatte at have en uafhængig bestyrelse, at sikre gennemsigtighed i rapportering og at have en klar og sammenhængende bæredygtighedsstrategi.

For at integrere ESG-kriterierne i virksomhedens praksis kan det være nyttigt at udføre en ESG-analyse for at vurdere, hvor virksomheden er i øjeblikket, og hvad der skal ændres for at forbedre dens præstation inden for ESG-kriterierne. Det kan føre til udvikling af en bæredygtighedsstrategi, der sætter specifikke mål for reduktion af virksomhedens miljø- og samfundsmæssige påvirkning og mål for forbedring af bæredygtigheden på alle niveauer i organisationen.

Hvordan udvælger man FN’s verdensmål?
Når man som virksomhed starter med at arbejde med bæredygtighed, er det også vigtigt at tage udgangspunkt i FN’s verdensmål. 17 ambitiøse mål, også kendt som Sustainable Development Goals (SDG’er) er blevet vedtaget af FN’s medlemslande for at tackle nogle af verdens største udfordringer, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer og miljøødelæggelse. Det kan være en udfordring at vælge de mål, der er mest relevante for ens virksomhed. Her bør virksomheder først og fremmest undersøge, hvordan deres forretningsaktiviteter påvirker samfundet og miljøet og dermed hvilke SDG’er, der er mest relevante for deres branche og deres forretningsmodel.

Når virksomheden har udvalgt de verdensmål, man vil fokusere på, er det vigtigt at integrere bæredygtighed på alle niveauer i virksomheden, og her vil medarbejdere normalt spille en vigtig rolle. Der ligger derfor en opgave i at motivere medarbejderne til at deltage i bæredygtighedsinitiativerne og at sikre, at de har den nødvendige viden og træning.

Hvordan får vi det til at leve i organisationen?
At få bæredygtighed til at leve i en organisation er en proces, der kræver en vedvarende indsats fra alle niveauer i virksomheden. Simply Sustains mission er at hjælpe virksomheder med at integrere bæredygtighed på alle niveauer i deres organisation. Simply Sustain mener, at en bæredygtig virksomhedsstrategi er afgørende for en virksomheds langsigtet succes og overlevelse, og strategien skal derfor udvikles i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen, da man ikke kan adskille en alm. virksomhedsstrategi fra en bæredygtig strategi.

Simply Sustain arbejder tæt sammen med virksomhederne for at udvikle en skræddersyet og realistisk bæredygtig strategi, der er tilpasset virksomhedens mål, kultur og ressourcer. De hjælper virksomhederne med at identificere deres største miljømæssige og sociale udfordringer, og sammen findes innovative og bæredygtige løsninger. Det kan omfatte reduktion af CO2-udledning, reduktion af affald, besparelser på energiforbrug og indkøb af mere bæredygtige materialer og produkter.

Her er nogle tips til at få bæredygtighed til at leve i organisationen:
Ledelsen skal gå forrest:
Ledelsen skal være engageret og forpligtet til at gøre virksomheden mere bæredygtig. De skal sætte mål, afsætte ressourcer og tage ansvar for at føre strategien ud i livet. Ledelsen skal også kommunikere klart og tydeligt om bæredygtighed og vise, hvordan den er en integreret del af virksomhedens vision og mission.

Det er derfor vigtigt, at ledelsen og bestyrelsen får en indgående viden omkring bæredygtighed, hvad det er, hvilke krav der kommer i deres branche og hvilke muligheder der er.
Der skal skabes en kultur for bæredygtighed i hele organisationen. Det kan ske ved at sætte fokus på bæredygtighed i alle medarbejderes arbejde, skabe en dialog om bæredygtighed, og fejre succeser og fremskridt.

Der skal måles og rapporteres på fremskridt mod bæredygtighedsmål. Det kan bidrage til at øge bevidstheden og engagementet omkring bæredygtighed i hele organisationen, det kan også hjælpe med at identificere områder, hvor der er behov for yderligere indsats.

Få medarbejderne med:
Simply Sustain mener, at medarbejderne er en vigtig faktor i at opnå en bæredygtig omstilling i en virksomhed. Derfor har Simply Sustain fokus på at involvere medarbejderne og øge deres bevidsthed om bæredygtighed. Simply Sustain underviser medarbejderne i, hvordan de kan bidrage, både på arbejdet og i deres daglige liv. Simply Sustain mener, at medarbejderne kan være drivkraften bag en succesfuld bæredygtig omstilling i en virksomhed.

Simply Sustain foreslår blandt andet:

  1. Ledelsen skal skabe bevidsthed og forståelse for bæredygtighed blandt medarbejderne. Det kan gøres ved at tilbyde uddannelsesprogrammer, workshops og træning, der hjælper medarbejderne med at forstå vigtigheden af bæredygtighed og deres rolle i at fremme den.
  2. Det kan også være gavnligt at invitere eksperter til at tale om bæredygtighed og dets udfordringer og muligheder.
  3. Ledelsen skal inddrage medarbejderne i udviklingen og implementeringen af bæredygtighedsinitiativerne. Det kan give medarbejderne en følelse af ejerskab og stolthed over deres arbejde og kan øge deres engagement og motivation. Virksomheder kan også overveje at belønne medarbejdere, der har bidraget til bæredygtighedsinitiativerne, for at anerkende deres indsats.
  4. Virksomheder kan overveje at oprette et bæredygtighedsudvalg, der består af medarbejdere fra forskellige afdelinger og niveauer i organisationen. Dette udvalg kan fungere som en platform for medarbejdere til at komme med forslag til bæredygtighedsinitiativer og til at samarbejde på tværs af afdelinger for at implementere dem.
  5. Endelig kan virksomheder også overveje at tilbyde frivillige bæredygtighedsprojekter, hvor medarbejderne kan deltage i aktiviteter, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

Samlet set kræver det en vedvarende indsats og engagement fra alle niveauer i organisationen for at få bæredygtighed til at leve i en virksomhed. Det er vigtigt at integrere bæredygtighed i virksomhedens strategi, kultur og daglige arbejde for at opnå en succesfuld bæredygtig omstilling.

I dag er det mere end nogensinde vigtigt, at virksomheder tager ansvar for deres miljø- og samfundsmæssige påvirkninger og arbejder på at integrere bæredygtighed på alle niveauer i organisationen. Det indebærer at udvælge FN’s verdensmål, motivere og involvere medarbejdere, og fokusere på ESG-kriterier, herunder CO2-udledning, social ansvarlighed og god governance.

At tage ansvar for bæredygtighed kan have en positiv effekt på virksomhedens omdømme og påvirke investeringsbeslutninger, men det handler ikke kun om at gøre det rigtige for planeten og samfundet. Det handler også om at sikre, at virksomheder er bæredygtige på lang sigt og kan tilpasse sig de forandringer, som vores verden står overfor.

Ved at tage bæredygtighed seriøst og integrere det på alle niveauer i organisationen, kan virksomheder ikke blot reducere deres miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger, men også øge deres konkurrenceevne. Det kræver en langsigtet vision, og det kræver samarbejde på tværs af alle niveauer i organisationen, men det er en investering, der vil betale sig på mange måder.

 

Hos Simply Sustain har vi uddannet alle medarbejderne i flere organisationer. Fælles er, at medarbejderne er meget positive tiltrods for, at de ofte dukker op med skepsis og en masse fordomme omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor synes de, at det er utrolig dejligt at få en forståelse for, hvad bæredygtighed er, og hvad det vil sige at være bæredygtig. Men også, at de får konkrete redskaber til, hvor de selv kan bidrage og gøre en forskel.