Omkring 2/3 af alle danske virksomheder arbejder aktivt, om end i forskellige grader, med bæredygtighed, verdensmål, klima m.m.(1). Der er således stadigvæk en stor del af virksomhederne, der ikke har taget dagsordenen til sig. Det kan der være mange årsager til. Det er endnu ikke gået op for alle, at bæredygtighed er kommet for at blive. Bæredygtighed er ikke bare en modetrend, og både lovgivning, afgifter (på bl.a. udledning af CO2) og krav fra kunder og investorer gør det bydende nødvendigt at forholde sig til det, hvis man vil drive virksomhed, også i morgen.

Hvilke barrierer er der i virksomhederne? Nogle virksomheder er bange for at blive beskyldt for og grebet i greenwashing. Nogle tror fejlagtigt, at de skal arbejde med hele bæredygtighedsdagsordenen – f.eks. alle de 17 FN-bæredygtighedsmål – på én gang. Men det skal de ikke. De skal kun arbejde med de bæredygtighedsmål, der er relevante for netop deres virksomhed. Nogle tror også, at det er meget dyrt. Men bæredygtighed er en vigtig investering i virksomhedens fremtid, hvor man skal tiltrække og fastholde medarbejdere i en tid med stor mangel på arbejdskraft, og hvor nuværende og kommende lovkrav skal imødekommes. Det er rettidig omhu.

Forstå de planetariske grænser
Vi skal lære at forstå de planetariske grænser for vores Supply Chains. De planetariske grænser giver os en kvantitativ ramme, inden for hvilken menneskeheden kan fortsætte med at udvikle sig og trives i de kommende generationer.

Det lyder måske lidt flippet at bruge udtrykket ”planetariske grænser”, men i bund og grund er det et udtryk for de 3 miljømæssige kriser, vi ser: temperaturstigninger, forurening og tab af biodiversitet. Hvis ikke vi kender de planetariske rammer, så kan det være svært at sikre sig, at man tager de rigtige beslutninger.

For at forstå virksomhedens Supply Chain effekt på de planetariske rammer er det vigtigt, at man går datadrevet til værks. Det betyder f.eks. at man må forstå hele værdikædens CO2 udledning, vandforbrug og affaldsmængder. Med andre ord så må man forstå bæredygtighed i bredere forstand.

Kaskadere bæredygtighed ned gennem Supply Chain
Optilon udkommer til juni med en rapport fra en undersøgelse af, hvordan der arbejdes med Supply Chain og bæredygtighed på nordisk plan, og hvordan de undersøgte virksomheder arbejder med at kaskadere de grønne, bæredygtige initiativer ned igennem virksomhedernes Supply Chains.

En undersøgelse på et mere globalt plan – Engaging the chain: Driving speed and scale, CDP Global Supply Chain report 2021 (2) – viser, at virksomheder ofte ”kun” arbejder med bæredygtighed i deres egen del af Supply Chain. Det, vi skal huske på, er, at de emissioner, der ligger uden for ens egen Supply Chain, er målt til at være mere end 11 gange så store som egne emissioner. Derfor er det også vigtigt at have hele værdikæden i fokus.

Det kniber gevaldigt med at nå helt ud. Tallene viser, at 71% af virksomhederne i undersøgelsen arbejder med scope 1 emissioner, 55% arbejder med scope 2 og 20% arbejder med scope 3. Med andre ord – virksomhederne har indtil videre kun arbejdet med en lille del af de samlede emissioner. (2)

Målene skal være science baseret
En af de helt store drivere er, at de finansielle institutioner og investorer i stigende grad er fokuseret på, hvordan virksomhederne håndterer deres miljørisici og -muligheder. Sagt på en anden måde, hvordan de respekterer de planetariske rammer.

Det er ikke længere nok at sætte ambitioner og mål op, der ikke er science baseret. Flere og flere virksomheder tilslutter sig Science Based Target initiativet (SBTI). Det lægger et ekstra pres på de virksomheder, der har valgt ikke at gå i denne retning. I bund og grund handler initiativet om, at med de initiativer, man sætter i gang, skal man bidrage til, at den samlede opvarmning af kloden holder sig under 1,5 graders temperaturstigning. 2,5% af de adspurgte virksomheder har Science Based Target’s på plads (2). Udfordringen er, at det ofte kan tage mange år at sætte de rigtige mål og foretage de rigtige handlinger. Derfor er der også et behov for, at flere forpligter sig til Science Based Targets og igangsætter arbejdet nu – og ikke i morgen.

Brug for hastighed og skalering af leverandørsamarbejdet
Ud af 11.457 adspurgte virksomheder fortæller 28%, at de har iværksat det, man kalder ”low carbon” initiativer (2). For at accelerere virksomhedernes fokus på bæredygtighed i Supply Chains er der stadigvæk behov for at udvikle nye indkøbsprocesser, træne indkøbere og skabe et større samarbejde med leverandører og interessenter (supply økosystemet). Når det gælder brugen af teknologi, så handler det om at finde løsninger i forhold til at sætte bedre mål og være i stand til at kunne følge op på dem. En mulighed er at anvende simuleringsværktøjer (fx. Digital twin løsninger) til at identificere virkningsfulde muligheder for at reducere emissioner i et komplekst miljø, på et detaljeret niveau.

Flere og flere virksomheder kigger på deres leverandørers data som en del af deres egen miljømæssige performance. Det viser sig, at 28% af leverandørerne har iværksat planer for den grønne transformation, så der er et kæmpe potentiale. 38% har iværksat initiativer med deres egne leverandører. 62% har således ikke startet arbejdet med egne leverandører, og det forværres af, at der ofte ikke er særligt gode måleresultater (2).

90% af de adspurgte virksomheder er parate til i langt højere grad at arbejde sammen med deres leverandører. 35% af dem er parate til at indarbejde performancemål i deres Procurement processer eller leverandør Code of Conducts (2).

Livscyklusanalyser er vigtige
66% af de undersøgte virksomheder svarer, at livscyklusanalyser er en af de vigtigste værktøjer til at fremme den grønne dagsorden. Lige nu er kun 2% af de adspurgte i stand til at rapportere deres emissioner på produkt niveau. For at højne dette niveau er det nødvendigt med standarder, udvikling af nye metoder, dataudveksling med leverandører og partnere og desuden nødvendigt med teknologier, der kan være med til at supportere virksomhederne (2).

Opsummerende kan det konkluderes, at mange virksomheder endnu ikke har igangsat den forandring af deres Supply Chain, der skal til for at løfte os ud af de tre miljømæssige kriser. Som Steen M. Andersen (1) peger på i Børsen, er der i Danmark en voksende bevidsthed om FNs verdensmål, og der kommunikeres om virksomhedernes fokus på de forskellige verdensmål, men det omsættes endnu ikke i f.eks. Science Based Target’s. Som nævnt er der stadig behov for at tænke på hele supply økosystemet, udvikle nye indkøbsprocesser, træne indkøbere og skabe et større samarbejde med leverandører og interessenter.

Source:
(1)Børsen Bæredygtig, Bæredygtighed og erhvervslivet – hvad holder nogle tilbage, Af Steen M. Andersen, Direktør, FCG Global Goals, Tirsdag den 1. Marts 2022 https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/baeredygtig-debat/baeredygtighed-og-erhvervslivet-hvad-holder-nogle-tilbage

(2)Engaging the chain: Driving speed and scale, CDP Global Supply Chain report 2021, (February 2022) https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/004/811/original/CDP_Supply_Chain_Report_Changing_the_Chain.pdf?1575882630

Faktaboks:
Scope 1: Direkte emissioner som følge af køretøjer, brændstofforbrug og/eller kemikalielækage

Scope 2: Indirekte emissioner som følge af købt elektricitet, køling, varme og/eller damp

Scope 3: Andre indirekte emissioner, der forekommer i en virksomheds værdikæde, og som ikke allerede er inkluderet i scope 2 (såsom emissioner som følge af indkøbte varer og tjenester, transport eller forretningsrejser)