Denne artikel præsenterer resultater fra en nylig undersøgelse af det danske transporterhvervs innovationskompetencer1. Artiklens overordnede budskab er, at for at opnå en større grad af innovation skal der sættes et markant fokus på innovative kompetencer og uddannelse.

Innovation er heldigvis oftere på agendaen hos danske virksomheder, og vurderes til at være afgørende for at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Men innovation er en ”svær størrelse” for mange, og ofte er fejlslagne projekter bundet op på manglende kompetencer til at gennemføre projekterne – fra start til slut. Det er altså en forudsætning, at ledelse og medarbejdere har de fornødne kompetencer for at kunne understøtte udviklingen af f.eks. nye produkter, implementere nye processer eller tilbyde nye serviceydelser. De manglende kompetencer er sjældent baseret på manglende teknisk indsigt – eller manglende indsigt i de forretningsmæssige muligheder. Det drejer sig langt mere om viden om gennemførelse af de innovative projekter som organisering af projektet, involvering af de ”rigtige” både interne og eksterne partnere, afstemning med virksomhedens overordnede strategi, og indsigt i de nødvendige innovative skridt i processen. Mange kan være i tvivl om hvilken forretningsmæssig idé, man skal forfølge. Disse faktorer genfindes også i det danske transporterhverv. Derfor har Center for Integrerende Innovationsledelse, Syddansk Universitet i efteråret 2017 under Transportens Innovationsnetværk (TINV) taget temperaturen på innovationen i det danske transporterhverv.

Graden af innovation hos danske transportvirksomheder

Undersøgelsen viser, at 26,1% af de deltagende transportvirksomheder er produktinnovative. Det vil sige, at de har introduceret et nyt produkt på markedet indenfor de seneste 3 år. Tilsvarende tal for produktionserhvervene ligger omkring 42%. For begge branchetyper er det rimeligt at forvente et lidt højere niveau, da det jo er et sted mellem 60 og 75% af virksomhederne, der ikke er produktinnovative i en given periode, og dermed går glip af mulige øgede markedsandele og nye kunder. Derudover har 39.1% af transportvirksomhederne introduceret en serviceinnovation, og 27% har ændret eller fornyet deres forretningsmodel. Dette forholdsvise lave innovationsniveau i transportindustrien, kan skyldes forskellige faktorer og årsager, herunder f.eks. manglende kompetencer til at starte og gennemføre innovationsprojekter.
Den lave innovationsgrad i transporterhvervet er ikke nødvendigvis en overraskelse, da tallene afspejler tidligere undersøgelser. Trods det, så vil vi i det følgende gennemgå en række muligheder for at øge innovationshøjden.

Hvem deltager i innovationsprojekterne?

Succesfulde innovationsprojekter kræver udover fokus og hårdt arbejde involverede medarbejdere med den rette viden og knowhow, der kan bidrage til innovationsprojektet. Ellers er der risiko for at innovationsprojekterne aldrig kommer i gang eller at de fejler. Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, at det ikke nødvendigvis er de rigtige medarbejdergrupper, som er involveret i innovationsprojekterne. Det er primært medarbejdere fra administration og den daglige ledelse som deltager, samt medarbejdere fra planlægning og logistik, mens medarbejdere med kompetencer og viden inden for innovation og marketing bliver anvendt i mindre grad. Ofte er disse ikke bragt ind i organisationen. Eksempelvis vil medarbejderne fra marketing, kunne bidrage med viden omkring kundernes behov samt markedstrends, hvilket vil være nyttig viden i forhold til produktudvikling. Derfor er en mulig vej til en højere grad af innovation, at fokusere på involvering af medarbejdere, der både har den faglige viden, forståelse for markedsudviklingen, men også viden om innovation.

Begrænset organisatorisk fokus på innovation

En forklaring på hvorfor disse medarbejdere ikke allerede er tænkt ind i projekterne, er det manglende strategiske fokus på innovation. Det er afgørende, at innovation kommer på virksomhedernes dagsorden, hvis det skal give effekt at investere i innovation. Undersøgelsen viser, at der er et begrænset fokus på innovation i de adspurgte transportvirksomheder, hvilket kan være en medvirkende forklaringsfaktor på den lave innovationsgrad. Under halvdelen af de deltagende virksomheder (42%) svarer, at de har en medarbejder ansat, der har ansvaret for virksomhedens forretningsudvikling og innovation. 9% af de deltagende virksomheder har en decideret udviklingsafdeling. Og kun 25% af de deltagende virksomheder deltager i faglige netværk, som for eksempel TINV. Forskning viser, at hvis ikke innovation og innovationsprojekter prioriteres, vil det oftest forhindre at innovationsprojektet startes, eller at projektet ikke får tildelt de tilstrækkelige finansielle eller menneskelige ressourcer. Derudover viser resultaterne af undersøgelsen også, at der i begrænset omfang er afsat tid af til innovation hos de enkelte medarbejdere. Samlet set, er det væsentligt at ledelsen – især i virksomheder med begrænset innovationserfaring – sætter et strategisk fokus, der følges op af dedikerede ressourcer til innovation – menneskelige, fysiske og finansielle.

Uddannelse

Viden og kompetencer kommer både fra uddannelse og fra den joberfaring som opbygges igennem årene. Mange uddannelser har typisk ikke fokus på innovation og hvordan dette udføres indenfor det pågældende fagområde, selvom dette dog er kommet i stadigt større fokus de senere år. Et generelt lavt uddannelsesniveau i en branche kan derfor være en medvirkende forklaring på manglende innovation. Undersøgelsen viser et tydeligt billede på en branche med et lavt uddannelsesniveau, og da branchen igennem en årrække også har haft et lavt innovationsniveau så er kompetencerne heller ikke opbygget på jobbet. Dette er naturligvis en gennemsnits betragtning, idet der som i alle andre brancher også findes virksomheder, der modbeviser ovenstående.
Undersøgelsen viser alligevel, at under 1% af de adspurgte transportvirksomheder har ansatte med længerevarende akademisk uddannelse (kandidatgrad eller Ph.d.). Under 5% af virksomhederne har ansatte med en diplom- eller bachelorgrad. Derimod har ca. 1/3 af virksomhederne faglærte eller ansatte med gymnasial baggrund. Det er tilsyneladende et branchefænomen, og derfor kan et fælles fokus sættes på at få opbygget brancherelevante efteruddannelsestilbud, der kan understøtte udviklingen i branchen. Transportens Innovationsnetværk (TINV) har et særskilt fokus på uddannelse og kompetencer i transporterhvervet og forsøger løbende at holde sig orienteret om relevante efteruddannelsesmuligheder indenfor branchen.

Kompetencer

Hvilke kompetencer er vigtige og hvilke af disse kan genfindes i virksomhederne? Vi har i undersøgelsen spurgt ind til 4 forskellige typer:

  • Tekniske kompetencer kan bidrage med viden til at finde mulige tekniske løsninger på kendte udfordringer.
  • Innovationskompetencer kan understøtte hele innovationsprocessen – f.eks. til generering af gode idéer, hvilket understøtter udviklingen af et nyt produkt eller serviceydelse.
  • Relationskompetencer er vigtige, da innovationsprojekter fortaget f.eks. i samarbejde med kunder har større succes.
  • Markedskompetencer understøtter forståelsen for kunderne og deres behov.

De deltagende transportvirksomheder er enige i, at alle 4 typer af kompetencer er vigtige, men også at branchen til en vis grad mangler alle disse fire typer af kompetencer. Derfor er anbefalingen, at branchen bør overveje efteruddannelse eller ansættelse af medarbejderne med andre typer af uddannelse, for at højne kompetenceniveauet i branchen.

Hvordan øger transporterhvervet innovationsniveauet?

Den generelle udfordring i branchen med at hæve innovationsniveauet kendes ikke kun hos transportvirksomhederne, men også hos deres kunder. I undersøgelsen har vi også adresseret danske virksomheder fra de producerende erhverv, idet disse ofte har varer, der kræver trans-portydelser. Både transportvirksomhederne og kunderne har forholdt sig til den generelle udfordring. En sammenligning viser:

  • Transportvirksomhederne vurderer, at der skal være større fokus på vidensdeling, flere kompetencer indenfor projektledelse og IT, samt at innovation bør i højere grad anskues som et samarbejde f.eks. mellem transportvirksomhederne og deres kunder.
  • Transportvirksomhederne nævner, at opbakning fra ledelsen i forhold til innovation vurderes som afgørende.
  • Kunderne er helt enige med transportvirksomhederne i de to foregående punkter. Yderligere vurderer kunderne dog også, at transportvirksomhederne i langt højere grad skal ansætte flere akademikere, idet det ses som en vej til at højne innovationsniveauet.

Anbefaling til danske transportvirksomheder

Denne artikel har vist, at virksomhedernes fokus på innovation kan skærpes, ikke kun gennem en innovationsstrategi, men særligt også ved at øge de innovative kompetencer i den enkelte virksomhed. En mulighed er via ansættelser af nye medarbejdere ikke kun at se på den faglige profil og erfaringer, men også på praktisk erfaring med at indgå og evt. lede innovationsprojekter. En anden vej er at fokusere på at øge de innovative kompetencer igennem efteruddannelse. Fælles efteruddannelse med afsæt i virksomhedens strategiske udfordringer vil ikke kun øge de innovative kompetencer, men også positivt påvirke organisationskulturen i retning af øget engagement i innovation. Udover en forventet positiv effekt på driften vil der formodentlig også komme et løft på samarbejde og vidensdeling i virksomheden til gavn for innovationsarbejdet.

1Undersøgelsen er gennemført af Center for Integrerende Innovationsledelse, Syddansk Universitet under Transporten Innovationsnetværk (TINV). Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra august til december 2017.

Hvordan er resultaterne fremkommet?

Undersøgelserne blev foretaget i efteråret 2017 og er indsamlet med et spørgeskema til hhv. virksomheder i transporterhvervet, transportindustriens kunder og danske producenter. Undersøgelserne er udført af Syddansk Universitet som en del af Transportens Innovationsnetværks (www.tinv.dk) aktiviteter. Transportens Innovationsnetværk (TINV) er et af 22 nationale innovationsnetværk under Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Målet med TINV er at styrke innovationsevnen og skabe vækst i virksomhederne indenfor transportbranchen. Transportens Innovationsnetværk er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Spørgeskemaet blev sendt ud til 561 transportvirksomheder, hvoraf 96 blev returneret, hvilket giver en svarprocent på 17%. De deltagende transportvirksomheder er fordelt på følgende forretningsområder; 85% på vejtransport, 14% transportformidling som speditør eller shipping, 0% på havne og transportcentre, 2% på togtransport (service) og 1% på luftfart.

Spørgeskemaet blevet sendt ud til 2.468 transportkunder, hvor 231 blev returneret, hvilket giver en svarprocent
på 9%.

De præsenterede resultater vil indenfor det næste år, bliver undersøgt nærmere ved interview med centrale aktører indenfor transporterhvervet. Er du interesseret i at høre mere, kommentere på denne artikel, eller i at deltage kan du kontakte Projektleder Mette Præst Knudsen (mpk@sam.sdu.dk).