Hvordan finder, udvikler og fastholder man talenter? Det har man i en basketballklub i Nordsjælland en række gode erfaringer med. Værløse Basketball Klub har igennem det seneste årti markeret sig som et af landets bedste talentudviklingsmiljøer. Basketballklubben i Værløse har udarbejdet en talentudviklingskultur, som både fungerer som inspiration for sportsklubber generelt, samt for virksomheder og virksomhedsledere landet over.
Ud fra devisen at der bliver skrevet mere, end der bliver læst, har man i Værløse Basketball Klub vendt ryggen til lange udviklingsplaner og målstyring. Man anskuer talentbegrebet bredt og bruger ikke talentidentifikation eller talentselektion. Selvom man anerkender, at visse meget høje basketballspillere har et særligt fysisk potentiale, er det ikke noget, som bruges ekskluderende i forhold til andre spillere. Fokus er derfor ikke på, i hvilken grad man er et talent, men i stedet om man i klubben tilbyder de nødvendige rammer for realisering af den enkeltes fulde potentiale. I Værløse Basketball Klub er alle talenter, og her er der ej heller kun fokus på spillerne. Klubben har samme fokus, hvad enten det gælder spillere, trænere, ledere, fysioterapeuter, fysiske trænere o.s.v.
I Værløse Basketball Klub taler man ikke længere om elite kontra bredde. Man taler om talenter, og klubben ser et ansvar for at udvikle hele mennesker. Fokus er ikke på at vinde Danmarksmesterskaber. Man ønsker at konkurrere på det højest mulige niveau, ens egne talenter kan udvikles under. I den udstrækning man i Værløse ikke kan tilbyde denne mulighed, hjælper man sine talenter til andre gode talentudviklingsmiljøer. Værløse har derfor en lang række spillere i udlandet og i andre klubber rundt om i landet. Det er helt ok. Aktuelt har vi ikke planer om at deltage i Basketligaen (det højeste niveau i Danmark for herrer), men vi har år efter år haft nogle spillere, der har brug for udfordring på dette niveau. Disse talenter vejledes og støttes i at træffe gode valg, alt sammen i tråd med ambitionen om at give den enkelte mulighed for at realisere sit fulde potentiale. Sådan er kulturen i klubben. Man hylder de spillere, som tager springet, og man holder kontakten og følger dem tæt, til trods for at de ikke længere har deres daglige gang i klubben.
Når andre foreninger og virksomheder spørger ind til, hvad det helt særlige ved Værløses talentmodel er, så er svaret, at kulturen spiser strategien til morgenmad! Fokus er ikke alene på det, man siger i ord, men i højere grad det man gør i handlinger. I stedet for lange rapporter har klubben udviklet en talentmodel, som indgår som afsæt for handlinger i organisationen på alle niveauer. Modellen retter fokus på talentets kompetencer, og definerer tre centrale kompetenceområder: Talentets basketballspecifikke kompetencer, talentets livskompetencer og organisationens kompetencer. Inden for hvert kompetenceområde er defineret nogle centrale delelementer, som er under løbende udvikling, og man tænker om talentstrategien, at så længe vi arbejder med indholdet i det daglige – så har man en strategi… Selve strategien er nemlig ikke det centrale. Det, der viser, om man er i en udvikling eller ej, er den enkeltes evne til at bidrage til at skabe fælles handlinger og resultater.
Modellen er udviklet i et samarbejde mellem en række af klubbens ressourcepersoner anført af Thomas Silfen, der også til daglig arbejder med udvikling af læringsmiljøer. ”Vi ser kultur som resultatet af tanker, ord og handlinger, og i vores arbejde med at udvikle talenter, os selv – hver især og organisationen som en helhed, taler vi åbent om både vores styrker og vores svagheder.” siger Thomas Silfen om processen i talentarbejdet. ”Vi snakker om ikke at fokusere på resultatet, for eksempel på det at vinde. Vi ønsker fokus fra alle sider på at kvalificere processen – altså det indhold, som over tid gør, at vi kommer i en situation, hvor vi kan vinde. Der er ikke nogen basketballspiller, der er blevet bedre af at få at vide, at det er vigtigt at vinde. Det er, hvordan man arbejder til dagligt, der giver resultater på sigt”. Til trods for at Værløse ikke fokuserer på at være de bedste, er klubben netop blevet det. Klubben er respekteret for en mangeårig track reckord for at producere talenter og høster ofte Danmarksmesterskaber på de ældste årgange. Faktisk kunne klubben i mange sammenhænge vinde flere medaljer i ungdomsrækkerne, såfremt man fastholdt sine talenter på det alderstrin, de normalt tilhører. Men netop fordi man har fokus på at realisere potentialer, giver man ofte afkald på den kortsigtede succes, og lader udviklingen af talentet overskygge de sportslige resultater.

VBBKs TALENTMODEL

I en tid hvor rigtig mange klubber og virksomheder har opmærksomhed på at tiltrække ressourcer udefra, går Værløse Basketball Klub den modsatte vej. Kulturen forankres i høj grad, fordi man formår at udvikle de ressourcer, som er i klubben allerede. ”Vi oplever et mere grundlæggende og dybfølt engagement i klubbens fortsatte positive udvikling fra de personer, der har oplevet, hvor mange der arbejder for at den enkelte kan udvikle sig.” fortæller Thomas Silfen. ”Basketball er for os et middel til at skabe livsparate og robuste mennesker, også efter de – om nødvendigt – har måtte nedprioritere basketballsporten”. En tur igennem klubben understreger dette på mange niveauer. Der er tidligere spillere, som nu er under fysioterapeutuddannelse, og som tilknyttes klubbens hoved-fysioterapeut og henter værdifulde erfaringer fra praksis. Der er tidligere spillere, som skifter karriere. Det seneste eksempel er OL-løberen Anna Møller, som hyldes i Værløse Basketball Klub, hvor hun er vokset op. Hendes åbenlyse talent for løb, har givet hende mulighed for at komme op i verdenseliten, og alle i Værløse følger og støtter hende med begejstring.
”Hvor mange chefer ringer til en tidligere medarbejder for at høre, om denne har det godt, eller følger op løbende med støtte og vejledning, selvom den enkelte ikke mere giver noget direkte tilbage til virksomheden?” spørger Thomas Silfen. ”Vi oplever, at vores ønske om at ville noget med alle vores talenter, ikke kun som basketballspillere men som mennesker, også når de ikke er i klubben længere, er noget, som smitter af på alle i organisationen. Dette er en indbegrebet af vores talentudviklingsmiljø.”
Interessen for Værløse Basketballs Klubs talentarbejde er stor. Thomas Silfen og andre af klubbens centrale bidragsydere til talentudviklingsmodellen Alex Fonnesbeck, Reno Månsson og Jørgen de Linde Lind deler ofte viden med interesserede, som ønsker en tilsvarende model og kultur i deres organisationer. I basketballklubben er man glade for at kunne dele ud af erfaringerne. ”Vi oplever, at hvad enten det er en spejderforening eller en stor virksomhedskoncern, så har de grundlæggende alle sammen den samme ambition, nemlig at udvikle et rigtig godt talentudviklingsmiljø” understreger Thomas Silfen og pointerer: ”Udfordringen for de fleste er ikke at få udarbejdet strategier eller udfolde målsætninger. Udfordringen er, hvordan disse omsættes i praksis og bliver en del af det-man-gør. Så længe vi arbejder med modellen, så har vi en talentstrategi under implementering. Det øjeblik vi glemmer den, så står vi uden en rød tråd i vores arbejde, og uden et kort at navigere efter” slutter Thomas Silfen.
Værløse Basketball Klub er i forhold til sin størrelse den basketballklub i Danmark, der udvikler flest danske topspillere, og klubben er den største bidragyder til ungdomslandsholdstrænere under Danmarks Basketball Forbund. Klubben har frivillige ledere repræsenteret ved en lang række forbundsudvalg, og senest er en af klubbens egne, Steen Guido, blevet udnævnt til ny sportschef i Danmark Basketball Forbund. Ydermere er Værløse Basketball Klub netop blevet kåret til årets basketballklub af Danmarks Basketball Forbund for sit arbejde med talentudvikling.

Er du nysgerrig på at vide mere om Værløse Basketball Klubs talentmodel, kan du finde flere informationer på klubbens hjemmeside www.vbbk.dk, og på hjemmesiden www.thetalentmodel.com. 

Den røde tråd – er blå

Værløse Basketball Klub har en rød tråd for arbejdet med de tekniske færdigheder. Klubbens farve er blå, hvorfor klubben internt kalder det for den blå tråd. Man er gået væk fra skemaer over hvad spillere skal kunne på hvilke alderstrin. Det motoriske udviklingstrin hos de spillere der var på holdende var for stor, og i stedet har man formaliseret et samarbejde med toptræner Rolandas Rakutis fra Sabonis Basketball Akademi i Litauen. Samarbejdet har gjort at man nu i Værløse Basketball Klub har fastlagt visse øvelser, som alle hold på hvert deres niveau arbejder på. Øvelserne sikrer kontinuiteten i det der fokuseres på rent teknisk, og afhængig af spillerne kan øvelsernes sværhedsgrad øges eller mindskes. På denne måde har den enkelte træner fortsat store frihedsgrader, til at træne på den måde de finder bedst, og udvikle sig ved at prøve forskellige ting, samtidig med at der en forståelse af at de grundlæggende færdigheder trænes ud fra et fælles afsæt.